Myślałam o tym co napisać na ten temat. Nie będzie długo. Moje przesłanie jest dość konretne I zawiera się w tych kilku zdaniach:

Dla mnie nie ma znaczenia skąd pochodzisz, jakiego jesteś wyznania, jakie masz poglądy, orientację seksualną, itp. Dla mnie liczy się nasza relacja. Dla mnie liczy się to ile nawzajem możemy się od siebie nauczyć. Różnorodność jest piękna. To wielkie bogactwo, z którego powinniśmy czerpać korzyści.

Zawsze sobie myślę, że gdybyśmy mieli być tacy sami to przecież Bóg by nas takimi stworzył.

Abstrahując od tego, bo każdy z nas ma inne podejście do tematu wiary, w historii budowano bardzo wiele murów, nadal je się buduje. Ja mam dość wszelkich murów, wolę budować mosty. Chcę widzieć człowieka, a nie tylko kolejny stereotyp. Dlatego staję w obronie ludzi, którzy są niesłusznie dyskryminowani.

Bardzo dobrze wiem jak to jest być ofiarą dyskryminacji. Widziałam wiele oraz doświadczyłam wiele. Wyciągnęłam samodzielne wnioski. Nie idę za głosem ludzi, którzy sugerując się stereotypami oczerniają daną grupę społeczną. Wszędzie są dobrzy I źli, a świat jest wielobarwny. Żyjemy w świecie, który nie ma być jednolity.

Jeszcze taka jedna myśl:

Ekolodzy walczą o naszą planetę, wiadomo to priorytet. Ale jeśli nie zadbamy o relacje międzyludzkie na podstawowym poziomie to czysta planeta nam nie pomoże. Wzajemnie sie wygryziemy.

Wszystkiego dobrego 🙂

ENGLISH:

I was thinking what to write about this issue. It won’t be long. My message is quite specific and it is contained in this few sentences:

For me, it does not matter where you come from, what your faith is, what views you have, sexual orientation, etc. For me our relation is important. For me it is important what we can learn from each other. Diversity is beautiful. It is a great wealth, from which we should enjoy the benefits.

I always think that if we should be the same God would create us like this. Apart from that, because we all have different approach to faith, in history many walls were built, and some people still build them. I am fed up with all walls, I prefer to build the bridges. I want to see a human, not just another stereotype. That is why I stand up for people who are unfairly discriminated.

I know well enough how it is to be a victim of discrimination. I have seen a lot and I have experienced a lot. I drew my own conclusion. I do not follow the voice of people who, based on stereotypes, denigrate a particular social group. Everywhere are good and bad people and the world is multicoloured. We live in the world, which not supposed to be homogeneous.

One more thing:

Ecologists fight for our planet and we all know it is a priority. However if we do not take care of interpersonal relationships on a basic level then the clean planet will not help us. We will bite each other out.

All the best 🙂