Udając kogoś kim nie jesteśmy zawsze coś tracimy, czasem bezpowrotnie. Pielęgnując nasze wady w imię tak zwanego honoru, dumy, itp (typowe wytłumaczenie dla egoizmu) jesteśmy skazani na porażkę. Obwinianie świata i ludzi wokół za własne błędy nie przynosi rozwiązania.

Doświadczamy w życiu takich punktów zwrotnych, które jak zimny prysznic mają nam przypomnieć o tej prawdzie, o której zbyt często zapominamy. Że zycie nie jest po to aby:

tylko brać, być kimś kim się nie jest, rozpamiętywać tylko złe rzeczy z przeszłości i babrać się w nich, ranić ludzi, ranić siebie kompleksami, twierdzić, że wszystko jest złe i życie nie ma sensu.

Zamiast tego:

dawaj nie oczekując czegoś w zamian, bądź sobą, polub siebie, (wyciągnij lekcję, przebacz i rozwijaj się), szanuj innych. To wszystko zawiera się w jednym: kochaj i dziel się tym co masz najlepszego w sobie, odnajdź sens w każdej sytuacji która cię spotyka, spójrz na życie przez pryzmat dobra.

Nie stój w miejscu – czasem upadamy, ale to nie upadek nas zabija, tylko stagnacja. Po upadku wstajemy zawsze silniejsi. Rozwijaj się, przebaczaj, dziel się swoim czasem, pielęgnuj to co najcenniejsze w Twoim życiu, doceniaj to co masz i co inni robią dla Ciebie!

Walcz o to co słuszne, dobre i cenne. Nie poddawaj się!

Jeśli upadłeś, lub Twoje życie się rozsypało i próbujesz odzyskać coś bardzo cennego nie kieruj się egoizmem. Bądź sobą i daj siebie w najlepszej wersji jaką możesz dać. Zobaczysz, że odzyskasz to o co walczysz, a nawet więcej!

ENGLISH:

When we pretending to be someone else we always loose something, sometimes irretrievably. Cultivating our faults in the name of so-called honour, pride, etc. (a typical explanation for selfishness), we are doomed to fall. Blaming the world and people around for your own mistakes is not a solution.

In our lives we experience such turn points that, like a cold shower, are supposed to remind us of this truth, which we all often forget. That life is not just to:

take, be someone you are not, remember only bad things and dabble in them, hurt yourself with complexes, claim that everything is bad and life has no sense.

Instead of this:

give without expecting something in return, be yourself, like yourself (learn a lesson, forgive and develop), respect others. It is all in one: love and share what you have the best in yourself, find sense in every situation, look at life through prism of good.

Do not stay in one place – sometimes we fall, but it is not fall that kills us, but stagnation. We always get stronger after we fall.

Grow, forgive, share your time, cultivate what is most precious in your life, appreciate what you have and what others do for you!

Fight for what is right, good and valuable. Do not give up!

If you have fallen or your life has fallen apart and you are trying to recover something very valuable, do not be selfish. Be yourself and give the best version of yourself you can give! You will see that you will get what you fight for and even more!