Jak ważna jest wolność odczuwamy najbardziej wtedy kiedy ją tracimy – może banał, ale jaki prawdziwy. W obecnej sytuacji bowiem nawet wyjście do sklepu okazuje się aktem heroizmu.

Jean Paul Sartre powiedział: “Jestem skazany na wolność”. Obecna sytuacja jest pewnego rodzaju testem na to, czy te słowa sprawdzają się w praktyce. Informacje, które napływają zewsząd dają nam do zrozumienia, że nasza wolność jest zagrożona. Wirus, zamknięcie plus coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza podszywają strach o nasze jutro. Jak zatem mają się słowa Sartre do tego, co dzieje się z naszym codziennym życiem?

Każdy z nas rodzi się po to, aby być wolnym człowiekiem. Sartre twierdził, że można czuć się wolnym nawet będąc w zamknięciu. Jest to oczywiście możliwe, bo przecież można żyć normalnie, a czuć się więźniem własnego życia, sytuacji, itp. Co zatem wpływa na to?

Odnosząc się do Sartre, można powiedzieć że stres czy strach ograniczają naszą wolność. Kiedy jesteśmy zestresowani nagle widzimy jak niewiele możemy zrobić, wydaje nam się, że nie jesteśmy zdolni do panowania nad naszym życiem. Kiedy odcinamy się od stresu, nie wpadając w panikę, nagle okazuje się, że jeszcze możemy coś zrobić dla siebie czy innych. Łapiemy za ster i z każdej sytuacji potrafimy wydobyć jakieś dobro. Po prostu poczucie wolności, zapanowanie nad strachem i stresem daje harmonię i zastrzyk motywacji, a to poszerza naszą wyobraźnię stymulując kreatywność. Przecież nasz mózg w skrajnych sytuacjach, produkując adrenalinę daje nam sygnał, że jeszcze na wiele go stać.

Dajmy sobie szansę, doceniając nasze możliwości!

ENGLISH:

We feel the importance of freedom the most when we lose it – maybe it is a banality, but so true. In our current situation even going for shopping is a heroic act. Jean Paul Sartre once said “I am condemned to be free”. The current situation is a kind of test of his words. The information, which come from everywhere give us clearly to understand that our freedom is endangered. Virus, closure and economic decline impersonate the fear of our tomorrow. So how do Sartre’s words relate to what happens in our daily life?

Everyone is born to be free. Sartre said that one can feel free even in closure. It is of course possible because one can live normal and feels as a slave of his own life, situation, etc. What affects it then.

Referring to Sartre, it can be said that stress or fear limit our freedom. When we are stressed we see how little we can do, it seems like we are unable to control our life. When we cut ourselves off from stress without getting panicked, suddenly it turns out that we can still do something for ourselves and for the others. We take the helm and we can get something good out of every situation. Sense of freedom, managing fear and stress gives harmony and a boost of motivation and this extends our imagination by stimulating creativity. After all, our brain gives us the signal by producing adrenaline in extreme situations. The brain says: “I can still do a lot”.

Let’s give ourselves the chance by appreciating our possibilities.